طراحی سایت فروشگاهی پارس تهویه توسط شرکت مستر سایت اجرا شد و سپس قرار داد وارد فاز سئو SEO بر روی کلمات کلیدی مشخص شده از طرف شرکت پارس تهویه شده و همچنان در حال انجام است.