سایت شرکت صنعتی ماشین صنعت پارس در مدت 10 روز توسط تیم طراحی سایت مستر سایت اجرا و عملیاتی شد.