طراحی و اجرا سایت تهویه کارینو در مدت 14 روز و به سفارش گروه صنعتی کارینو انجام گرفت.