طراحی سایت شرکتی برای مجتمع تجاری الماس شهر با طرح مستر سایت طراحی و اجرا شد.